Gratis Fragt

Patientinstruktioner

Bruksanvisning

Patientanvisningar för NiteWhite® ACP och DayWhite® ACP 

tandblekningsprodukter för hemmabruk

Med Discus Dentals tandblekningskit för hemmabruk kan patienten få vitare 

tänder med en enkel, säker och snabb behandling.  

1. KITETS INNEHÅLL

• Individuellt anpassade blekningsskenor (gjorda av NewSMiLE)

• Sprutor för blekningsgel

• Återanvändningsbara blandningsspetsar

• Förvaringsask för skenan

• Patientanvisningar 

 

NiteWhite ACP– (NW) och DayWhite ACP–sprutor (DW) levereras i två 

storlekar:

• En dos (1,3 ml för 1 applicering i över– och underkäke)

• Multidos (2,4 ml för 3 appliceringar i över– och underkäke)

Obs! NiteWhite ACP Turbo levereras endast i en flerdosspruta 

(2,4 ml för 4 appliceringar i över– och underkäke). 


2. INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Medföljande produkt är en tandblekningsgel som är avsedd att göra färgen 

ljusare på naturliga tänder. DW är avsedd att användas dagtid under kortare 

perioder medan NW är avsedd att användas under längre perioder (nattetid). 

Produkten får endast lämnas ut av tandläkare eller på tandläkares ordination. 

Du bör rådfråga en legitimerad tandläkare innan blekningsbehandling påbörjas 

så att inga underliggande orala problem eller hälsoproblem föreligger.


3. KONTRAINDIKATIONER 

Aktuell forskning har inte utvärderat möjliga effekter av blekningsbehandling 

på alla patienttyper. Discus Dental rekommenderar att följande personer som 

tänker använda tandblekningsmedel rådfrågar sin läkare före användning:

• Gravida kvinnor och ammande mödrar

• De som för närvarande behandlas för allvarlig sjukdom, t.ex. nedsatt 

immunförsvar, AIDS, etc.

• Barn under 13 år 


4. FÖRSTA HJÄLPEN–ANVISNINGAR

• För rådgivning, kontakta omedelbart giftinformationscentralen eller läkare.

• Drick omedelbart ett glas vatten och kontakta genast läkare om en stor 

mängd (över 25 % av gelen i sprutan) svalts.

• Framkalla inte kräkning om gel svalts.

• Om gel kommer in i ögat ska ögonlocken hållas isär och ögat sköljas med 

rinnande vatten i minst 15 minuter utan avbrott.

• Om gel kommer i kontakt med kläder, hud eller hår ska du omedelbart ta av 

nedspillda kläder och spola hud eller hår med rinnande vatten.


5. SÄKERHETSANVISNINGAR

• Bär lämpliga skyddskläder och ögonskydd.

• Förvaras utom räckhåll för barn.


6. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

• Undvik att exponera överkänsliga tänder för blekningsgelen.

• Ta av skyddshättan försiktigt på sprutan eftersom den kan vara under lätt 

tryck.

• Irriterande och risk för allvarlig skada på ögonen.

• Skadligt om gelen sväljs.


7. APPLICERINGSANVISNINGAR

• Använd tandtråd och borsta tänderna.

• Vrid av den genomskinliga skyddshättan i plast från sprutan med en rörelse 

moturs.

• Vrid blandningsspetsen medurs för att låsa fast den på ena änden av 

sprutan.

• Sätt en liten mängd gel i varje tandfack i skenan (Diagram 1, omslagets 

insida). Geldroppen som visas är den genomsnittliga droppstorleken för varje 

tandfack (Diagram 2, omslagets insida), beroende på tändernas storlek. 

Viktigt! Skenor som fyllts med för mycket gel kan orsaka tillfällig irritation 

i tandköttet.

• Sätt skenan med gel i munnen (Diagram 3, omslagets insida). Var försiktig 

när du sätter in skenan så att du inte trycker ut gel ur skenan. Det är 

normalt att det bubblar i skenorna. 

• Var extra försiktig med att undvika att få gel på tandköttet. Ta bort överbliven 

gel med en bomullstopp eller en torr tandborste.

• När gelen är på plats i skenorna tar du bort blandningsspetsen från sprutan 

och sätter på den genomskinliga skyddshättan i plast. Härigenom hålls 

ingredienserna åtskilda i varje sida av cylindrarna och behandlingen blir så 

effektiv som möjligt.

• Skölj skenorna med kallt vatten efter blekningen. Ta bort överbliven gel 

med en tandborste. Lägg skenorna i förvaringsasken och förvara på en sval, 

torr plats.

• Skölj och borsta tänderna för att ta bort överbliven gel.

Anmärkningar:

• Ät, drick och rök inte medan du använder dina individuellt anpassade 

skenor. 

• Det är normalt att det förekommer mörkare färgnyanser i skenorna där du 

har amalgamfyllningar (silver).

• Det kan ta längre tid att bleka tandytan närmast tandköttet än den närmast 

bitkanten. Den är också den mörkaste delen av tanden.


8. BEHANDLINGSTID

Koncentration/formel Rekommenderad användningstid

NiteWhite ACP    nattetid eller 4–6 timmar

10 %, 16 %, 22 % (KP) Optimalt resultat inom 1 – 2 veckor

Turbo 6 % (VP)

DayWhite ACP dagtid

7,5 % och 9,5 % (VP) 30 minuter, två gånger om dagen

38 % (KP) 15 minuter, två gånger dagligen

Optimalt resultat inom 2 veckor

KP: karbamidperoxid  VP: väteperoxid


9. FÖRVÄNTNINGAR OCH OPTIMALT RESULTAT

Resultatet varierar mellan olika patienter. Kroppsbyggnad, ålder, tandens skick, 

hygien och ursprunglig färgnyans har mycket stor betydelse för resultatet. 

• Du bör ha realistiska förväntningar på slutresultatet. Använd medföljande 

färgskala för att anteckna dina ursprungliga och slutgiltiga färgnyanser.

• Observera att tandkronor, fasader, fyllningar, tandproteser och restaurationer 

inte bleks och att dessa kan behöva bytas ut efter blekningsbehandlingen.

• Slutlig färgnyans på tänderna nås ungefär 2 veckor efter 

blekningsbehandlingens slut.

• Även om de flesta patienter når optimalt resultat inom 2 veckor kan fortsatt 

användning tillrådas om patienten inte är nöjd med resultatet. 


10. EFTER BEHANDLINGEN

• Undvik under 30 minuter efter varje behandlingstillfälle missfärgande mat, 

dryck och tobak.

• Fortsätt med god munhygien, använd elektrisk tandborste så håller resultatet 

längre.

• Förvara överbliven blekningsgel på en sval, torr plats för senare bruk. 

Får ej frysas.

• Be tandläkaren bedöma tandnyansen vid din regelbundna 

sexmånaderskontroll. 


11. POTENTIELLA BIVERKNINGAR

Biverkningar som kan kopplas till användningen av en blekningsprodukt som 

innehåller peroxid omfattar bl.a.:

11.1. Sensitivitet 

• Vissa patienter kan uppleva ökad tandsensitivitet mot kyla under 

behandlingen medan andra kan uppleva icke–specifik sensitivitet i tänderna, 

tandköttet, tungan, läpparna eller halsen. Symptomen bör avta inom 

1–3 dagar. 

• Om sensitiviteten sitter i tänderna kan du prova att bleka varannan eller 

var tredje natt/dag eller så kan du be tandläkaren om en gel med lägre 

koncentration.

• Be din tandläkare om en tandkräm som innehåller 5 % kaliumnitrat, 

som t.ex. Discus Dentals Fluoridex Daily Defense®

 sensitivitetslindrande 

tandkräm. 

• Be din tandläkare om Discus Dentals Relief®

 ACP Oral Care Gel, som ska 

användas i dina individuellt anpassade skenor i 10 – 30 minuter före och 

efter varje behandling. 

• Aspirin eller Ibuprofen kan tas för smärtlindring. 

11.2. Irritation i tandköttet

• Skenor som når ut på tandköttet (gingiva) kan orsaka irritation i 

mjukvävnaden. Om skenorna når ut över tandköttet ska du be din 

tandläkare jämna till dem. 

• Minska mängden gel i skenorna. Tänder bleks när väteperoxid absorberas 

i tanden och bleks från insidan, så det är inte viktigt att täcka hela tanden.

Om alla ovanstående alternativ har gåtts igenom och du fortfarande 

har irriterat tandkött eller tandkänslighet ska behandlingen avbrytas tills 

irritationen avtagit. Fortsätt sedan behandlingen med kortare, mindre frekventa 

appliceringar tills önskad blekningseffekt nåtts. Om obehagen fortsätter ska du 

avbryta behandlingen och rådfråga din tandläkare.  


12. FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara mellan 15 ºC och 25 ºC (59 ºF och 77 ºF) på en mörk, torr plats. 

Förvaringstemperatur över 25 ºC (77 ºF) leder till kortare hållbarhetstid.


13. AVFALLSHANTERING

Kassera produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.


14. GARANTI

Discus Dental, LLC garanterar att rimlig aktsamhet iakttagits vid konstruktion 

och tillverkning av denna produkt. Denna garanti ersätter och utesluter 

alla andra garantier, ej här uttryckligen framlagda, vare sig uttryckta eller 

underförstådda genom laga kraft eller annorledes, inklusive men inte begränsat 

till, eventuella underförstådda garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet 

för specifikt ändamål